Puchades Rodrigo
Són moltes les gestions que podem portar a terme a la seva Comunitat, sigui o no de nova creació. Algunes d'elles són:
Àrea Econòmica
· Confecció del pressupost anual i repartiment en funció dels coeficients de la Divisió Horitzontal.
· Gestió integral de rebuts, domiciliats o no.
· Comptabilització i distribució de totes les despeses comunes.
· Lliurament dels comptes anualment, podent establir altres períodes més curts.
· Control, seguiment i reclamació d’ impagats.
Manteniment i Subministraments
· Sol·licitud de pressupostos i contractació d'empreses de manteniment i subministraments.
· Altes de llum, aigua, telèfons, ascensors…
· Assessorament en la contractació d'aquests serveis.
· Seguiment de la seva correcta prestació per part dels proveïdors.
· Altres gestions necessàries per a la correcta conservació i l'òptim manteniment de la finca.
Juntes
· Preparació de les convocatòries per a les juntes generals i extraordinàries.
· Assistència per la nostra banda en totes elles.
· Redacció, preparació i enviament de les actes.
Específicament per a noves comunitats
· Convocatòria i assistència a la Junta General de Constitució de la seva nova Comunitat.
· Redacció dels Estatuts de la Comunitat o Reglaments de Règim Intern.
· Obtenció del C.I.F. de la Comunitat i diligència del llibre d'actes.
· Establiment, d'acord amb el Llibre de l'Edifici, de la freqüència i el cost de les accions de manteniment de l'immoble.


Puchades Rodrigo
CATALÀ | CASTELLANO
Notes legals
Drets reservats ©
By BASIC Estudio